ทุนเรียน ป. โท ที่ปักกิ่ง – ทุน Schwarzman Scholars ประจำปี 2020

โครงการให้เงินสนับสนุนเรียน ป. โท ที่ปักกิ่งนี้ ก่อตั้งโดย สตีเฟ่น ชวาร์ซแมน มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน

รายละเอียดการให้ทุน
ทุนจำนวน 200 ทุนจะแบ่งให้กับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ตามประเทศของผู้สมัคร โดยจะให้ทุนกับผู้ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 90 ทุน จีน 40 ทุน และผู้ที่มาจากชาติอื่นๆ ทั่วโลกอีก 70 ทุน ซึ่งผู้ที่สมัครทุนสามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขาวิชาคือ

-นโยบายสาธารณะ (PUBLIC POLICY)
-เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ECONOMICS AND BUSINESS)
-รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL STUDIES)

และทุนนี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเรียน, หอพัก,  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ, ค่าศึกษาดูงานในประเทศ, ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น, ค่าประกันสุขภาพ และเบี้ยเลี้ยงเสริมอีก 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 127,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้รับทุน
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในคณะ /สาขาใดก็ได้

– มีอายุ 18 – 28 ปี

– มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด TOEFL PBT อย่างน้อย 600 คะแนน, TOEFL iBT อย่างน้อย 100 คะแนน หรือได้ IELTS อย่างน้อยระดับ 7

วิธีการสมัคร
ใครที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Schwarzman ได้เลย และสามารถไปอ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัครได้ที่ APPLICATION INSTRUCTIONS

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
1 เมษายน – 29 กันยายน 2019

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.schwarzmanscholars.org

ภาพจาก FB : Schwarzman Scholars

ข่าวที่มา : campus-star.com