เปิดรับสมัครแล้ว โครงการบุตรหลานเกษตรกร ศึกษาต่อ ม.แม่โจ้

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบเข้าในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตร 4 และ 5 ปี

โครงการบุตรหลานเกษตรกร ปีการศึกษา 2562
สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดรับสมัครทายาทของเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2562 โดยน้อง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้กับมหาวิทยาลัย เกษตรกรสามารถพาบุตรหลานที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช. มาสมัครเรียนได้ 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร 

สภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th * สำคัญอย่าลืมเตรียมแฟ้มสะสมผลงานด้วยนะคะ เพราะน้อง ๆ จะต้องนำมาใช้ในการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2562)
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ำกว่ากว่าเกณฑ์ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
3. เป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์การประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
4. ให้เอกสิทธิ์กับคณะกรรมการสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือเป็นที่สิ้นสุด

** หมายเหตุ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัคร โครงการบุตรหลานเกษตรกร ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์การสมัคร : www.admissions.mju.ac.th และที่สำคัญอย่าลืมเตรียมแฟ้มสะสมผลงานด้วยนะคะ เพราะน้อง ๆ จะต้องนำมาใช้ในการสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามได้ที่ :

– สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
– โทรสอบถามที่เบอร์ : 0–5311–2937 หรือ 09–9384–6627
– โทรสาร (fax) : 0–5311–2920
– Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th

ข้อมูลจาก : www.nfc.or.th

ข่าวที่มา : campus-star.com

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ