ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CIS) เปิดรับสมัครนักศึกษา ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่) ปี 62

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จุดเด่นหลักสูตร
– ตรวจการณ์ตรวจสอบรางรถไฟและอุปกรณ์
– ซ่อมบำรุงขนส่งทางราง
– บำรุงรักษารางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
– ควบคุมวางแผนการทำงานและแผนการซ่อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
– สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรง สาขาเครื่องมือกล สาขาเขียนแบบเครื่องมือกลช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาอื่น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้ให้ความร่วมมือสถานการศึกษาและสถานประกอบการ
– liuzhou railway vocational technical college
– beijing jiaotong university
– บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(College of Innovative Skills)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044 233000 ต่อ 5011 – 3 หรือ 085-759-2546 (อาจารย์ พิตินันท์ วสันตเสนานนท์)
E-mail : info@rmuti.ac.th

ข่าวที่มา :  campus-star.com