มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม (รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 คนเท่านั้น) เพศชาย และเพศหญิงมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้อะไรบ้าง
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
-เรียนจบแล้วมีงานทำ
-นำหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนมาแล้วเทียบโอนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า จำนวน 2 ชุด
2.รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

ระยะเวลาการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระยะเวลาการอบรม 12 วัน 72 ชั่วโมง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สถานที่ในการจัดอบรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร
-ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 0-2432-6101-5 ต่อ 1105 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์ โทร.081-839-6238
-อาจารย์สมฤดี นามวงศ์ โทร. 090-352-3599

ข้อมูล/ภาพ www.rpu.ac.th

ข่าวที่มา : campus-star.com

ศึกษาต่อ
- 2019-03-25 11:17:21 โพสต์โดย : fonnie คนดู 49 คน