พาณิชย์นาวี หรือ นักเดินเรือ เส้นทางสู่อาชีพ “กัปตันเรือ” อาชีพรายได้สูง

พาณิชย์นาวี หรือ นักเดินเรือ เส้นทางสู่อาชีพ “กัปตันเรือ” อาชีพรายได้สูง

การเรียนอาชีพ พาณิชย์นาวี หรือ นักเดินเรือ ของมหาวิทยาลัยบูรพาจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) เน้นศึกษาหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การเดินเรือ การเรือ กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ การบรรทุกและการจัดระวาง อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ การสื่อสารสากล การบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ

เมื่อจบออกไปการทำงานของฝ่ายเดินเรือคือ จะรับผิดชอบทางด้านการนำเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย การบรรทุก ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าครบและตรงต่อเวลา ตำแหน่งสูงสุดคือ กัปตันเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี บางคนก็เปลี่ยนตัวเองมาทำงานบนบก (ท่าเรือ, สำนักงาน ตำแหน่งระดับ
ผู้บริหารบ้าง)

ฝ่ายช่างกลเรือ (Engine Department) เน้นศึกษาหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเรือ การไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือและการทรงตัวของเรือ การโรงงานและการบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ

เมื่อจบออกไปการทำงานของฝ่ายช่างกลเรือคือ รับผิดชอบทางด้านเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ขับเคลื่อนภายในเรือทั้งหมด ให้สามารถทำงานทำงานได้ดีจนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ตำแหน่งสูงสุดคือ ต้นกลเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี บางคนก็เปลี่ยนตัวเองมาทำงานบนบก (ท่าเรือ, สำนักงาน, อู่ต่อเรือ, อู่ซ่อมเรือ ตำแหน่งระดับผู้บริหารบ้าง)

โดยหลักสูตรการเรียนจะมี 2 แบบ คือ หลักสูตรปกติ 5 ปี และ หลักสูตรพิเศษ 3 ปี

หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรปกติ 5 ปี
ผู้สำเร็จการศึกษา ฝ่ายเดินเรือ จะได้รับ
– ประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

– ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ

– มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

ผู้สำเร็จการศึกษา ฝ่ายช่างกลเรือ จะได้รับ
– ประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

– ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

– มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรพิเศษ 3 ปี
ผู้สำเร็จการศึกษา ฝ่ายช่างกลเรือ จะได้รับ
– ประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

– มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

– ขณะนี้ยังไม่ได้รับปริญญาตรี (ปัจจุบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงพยายามดำเนินการให้ได้รับปริญญาของสถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ใครที่สนใจอยากเรียนสามารถ >> http://www.buu.ac.th/course/frontend/courseDetail/NTQ4

ภาพ : nuaticalscibuu 

รายได้ที่ว่าสูง เท่าไรต่อเดือน?
– อาชีพนักเดินเรือ มีรายได้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับคนทำงานบนบกที่มีความรู้เท่าเทียมกัน จะมีรายได้สูงกว่าอย่างน้อยสองถึงสามเท่า (20,000 – 40,000 บาท เมื่อเริ่มต้นทำงานครั้งแรก) และอาจจะสูงถึง 40,000 – 80,000 บาท/เดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งของนักเดินเรือ ตำแหน่งที่สูงสุดคือ กัปตันเรือ ซึ่งอาจจะมีรายได้สูงสุดถึง 100,000 – 180,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสายการเดินเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

สายการเดินเรือ สายนอก รายได้สูง ห่างไกลครอบครัว
สายการเดินเรือแบบ สายนอก หมายถึง สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง ๆ ทั่วโลกไปประเทศต่าง ๆ โดยไม่แวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทย เช่น เดินทางระหว่างญี่ปุ่น-อเมริกา , แอฟริกา-ตะวันออกกลาง–ยุโรป เป็นต้น

ระยะการทำงานจะนานเท่าไรก็ขึ้นอยู่สัญญาครั้งแรกที่เข้าทำงานระหว่างบริษัทเรือ กับพนักงาน หรือเรียกว่า Contract (คอน-ทแร็คท) อาจจะเป็น 6 เดือน, 8 เดือน, 12 เดือน หรือมากกว่าหนึ่งปีก็แล้วแต่ เมื่อหมด Contract แล้ว จะสามารถพักผ่อนได้ประมาณ 1-2 เดือน และในช่วงพักผ่อนนี้สามารถเปลี่ยนบริษัทเรือ หรืออบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของตัวเอง หรือกลับเข้าไปทำงานที่เดิมได้

สายการเดินเรือ สายใน รายได้ต่ำกว่า แต่มีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากกว่า
สายการเดินเรือแบบ สายใน หมายถึง สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง ๆ ไปประเทศในแถบใกล้เคียง และจะต้องแวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยอยู่เป็นประจำ เช่น ไทย-สิงคโปร์ , ไทย-ฮ่องกง เป็นต้น

สำหรับระยะการทำงานของแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาครั้งแรกที่เข้าทำงานระหว่างบริษัทเรือ กับพนักงาน ชาวเรือส่วนใหญ่เรียกว่า Contract เหมือนกับสายนอก

ข้อมูล : mmtc , buu ,images : pixabay

ข่าวที่มา : campus-star

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ