จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ม. เกษมบัณฑิต <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

ม. เกษมบัณฑิต รับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก จิตวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีใบรับรองหรือแฟ้มประสบการณ์การทำงาน และ/หรือมีคุณสมบัติดีเด่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวิทยาเขตพัฒนาการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: อาจารย์กมลพลัฏฐ์ เสตะจันทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 089-6-866-788 หรือ 0-2320-2777 ต่อ 1428,1134,1430, 1163โทรสาร 0-2720-4677

กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบีบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จำนวน 3 ฉบับ
6. โครงงานวิจัยทางจิตวิทยา (Psychological Research Proposal) จำนวน 1 เรื่อง (สำเนา 3 ชุด)
7. ใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมายเหตุ :
(1) จัดการเรียนการสอน 3 กลุ่มวิชา คือ
– กลุ่มวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน (Psychology of Learning and Instruction)
– กลุ่มวิชาจิตวิทยาการบริหารจัดการ (Psychology for Management) และ
– กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (Counseling Psychology)
(2) ระบุกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาในใบสมัคร
(3) จัดการเรียนการสอนเฉพาะที่วิทยาเขตพัฒนาการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ติดต่อขอรายละเอียด ได้ที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1428, 1430, 1163โทรสาร 0-2720-4677

กิจกรรมวัยทีน
- 2009-06-8 3:39:05 โพสต์โดย : admin คนดู 971 คน