สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวง

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวง

page

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวง-พระราชินี

วันนี้(3 ธ.ค.)สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยตอนท้ายของหมายกำหนดการ ทางสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ พระคาถาสำหรับถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ซึ่งมี2ภาษาบาลี-แปลภาษาไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดพระคาถาถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา

ภูมิพะโล มะหาราชา นะวะโม จักกิวังสิโก
รัฏฐัปปะสาสะเน พยัตโต นีติจาริตตะโกวิโท
สัมพุทธะมามะโก อัคโค สาสะนัสสูปะถัมภะโก
รัชชัง ธัมเมนะ กาเรติ ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
ทัยยานัง วุฑฒิมิจฉันโต สันติมัคคะนิโยชะโก
สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ สะทา จะ สุขะทายะโก
สัพพะทัยยานะมัตถายะ สัพพะกิจจานิ กุพพะเต
ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย ภะยะโต ภะยะตัชชิเต
สะมุสสาโห ปะโมเจติ มะหาการุญญะเจตะสา
เมตโตทะเกนะ โตเสติ ฆัมเม เทโววะ ภูมิเช
สัมมาอาชีวะโยคัสสะ วิธิง วิเนติ โยนิโส
อะนุยุญชะติ พุทเธนะ ภาสิตัง สะมะชีวิตัง
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง เอตัญจะ อะนุสาสะติ
อิทาเนโส มะหาราชา จะตุราสีติอายุโก
อีทิเส มังคะเล กาเล เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
เสฏโฐ ภัทระมะหาราชา ภูมิพะโล นะริสสะโร
อะโรโค สุขิโต โหตุ สะตาติเรกะวัสสิโก
วัณณะวา พะละสัมปันโน นิททุกโข อะกุโตภะโย
อันตะรายูปะสัคเคหิ สัพพารีหิ วิมุจจะตุ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง สัพพัง ขิปปะมัสสะ สะมิชฌะตุ
จิรัง รัฏเฐ ปะติฏฐาตุ ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง
ทีฆายุตาทิสัมปันนา สิริกิตติ ปะระมะราชิินี
เต ปุตตะธีตุนัตตาโร ญาติสาโลหิตา จิเม
ทัยยิกา จะ มะหามัจจา สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
ทัยยะชาติ วิโรเจตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา
จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

[คำแปล]พระคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศ ตลอดถึงหลักนิติธรรม ขนบธรรมเนียมราชประเพณีทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา

พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทย แนะนำแนวทางสมานฉันท์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลี้องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยากให้พ้นจากความทุกข์ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติ ด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทานความชุ่มฉ่ำใจแก่ปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึ่งสายฝนโปรยปรายลงมาสู่พื้นพสุธาในหน้าแล้ง ทำให้สรรพสัตว์ชุ่มฉ่ำใจ ฉะนั้น

พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า สมชีวิตา ทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

บัดนี้ จวบมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๔ พรรษา ในมหามงคลสมัยเช่นนี้ อาตมภาพทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันเประเสริฐ ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีีรัตนตรัย ขอสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรู ทั้งปวง ขอพระราชประสงค์ทั้งปวง จงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกร
ชาวไทยทุกถ้วนหน้า

ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวง ขอพระราช ประสงค์ทั้งปวง จงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย ทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มุขอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงสถิตย์มั่นในโลกสิ้นกาลนานเทอญ. ขอถวายพระพร

_______________________________

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันพ่อแห่งชาติ

ที่มา: MThai

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
วันพ่อ
- 3-12-2014 2:03:32 โพสต์โดย : admin 1,451 อ่าน วันพ่อ
  • Categories

  • Recent Posts