ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)ที่หลวงปู่ฯกล่าวไว้ได้อย่างอัศจรรย์

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)ที่หลวงปู่ฯกล่าวไว้ได้อย่างอัศจรรย์

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร "หลวงปู่สรวง" ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

 

คำว่า “ไป ๑๐” เป็นคำที่หลวงปู่สรวงเขียนปริศนาเอาไว้ให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้ฉุกคิดพิจารณากัน หากว่าท่านที่ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงมาพอสมควรแล้วคงจะทราบดีว่า คำว่าไป ๑๐ นั้นถูกแปลความหมายว่า หลวงปู่สรวงบอกล่วงหน้าว่าท่านจะละสังขาร ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งปริศนาที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้สามารถแปลความออกมาได้หลากหลายแล้วแต่สติปัญญาของผู้ที่จะสามารถแปลออกมาได้ ว่าจะให้ความหมายว่าอย่างไร ซึ่งการแปลความหมายปริศนา “ไป ๑๐” ดังกล่าวไม่ได้แปลในสมัยหลวงปู่มีชีวิต แต่เป็นการเชื่อมโยง เพื่อไขความหมายหลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้ว คือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐) นั่นเอง

ดังนั้น อะไรที่สอดคล้องกัน เมื่อแปลภายหลังก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ กลายเป็นความน่าอัศจรรย์ ซึ่งก็น่าอัศจรรย์จริงๆ อัศจรรย์ว่าทุกอย่างสอดคล้องตรงกันก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ศึกษาถึงความน่าอัศจรรย์นั้น แต่ถ้าเชื่อมโยงไม่ได้ ทุกคนก็เฉยๆ แต่เมื่อเชื่อมโยงได้ ก็จะทำให้เกิดความเชื่อหรือศรัทธาขึ้นมา อาตมากำลังจะสื่อความหมายว่า เมื่อการแปลปริศนาลายแทงที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้ มีความสอดคล้องอย่างไรก็ยังไม่อาจจะตัดสินว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นเพียงทรรศนะจากการตีความ วิเคราะห์ เชื่อมโยง

 

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร "หลวงปู่สรวง" ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

 

ซึ่งสามารถผันไปตามบริบทของเรื่องราวต่างๆได้ เช่น คำว่า “ไป ๑๐” เป็นหลายแทงของหลวงปู่สรวงบอกล่วงหน้าว่าท่านจะละสังขาร ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ และตอนนี้หลายๆ คนก็อาจจะเชื่อหรือยังคิดเห็นเช่นนี้อยู่ก็ได้ ส่วนอาตมากำลังจะบอกว่าสิ่งที่ตีความไว้แต่เดิมนั้นไม่ได้ผิดหรือถูก แต่จะมาบอกลายแทงปริศนานี้ที่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากที่มีการตีความเชื่อมโยงมาแต่เดิม โดยไม่มีเจตนาหักล้างความคิดของผู้ที่แปลเอาไว้ก่อนแล้ว แต่กำลังจะต่อยอดความหมายสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะจากที่ศึกษาลายแทงลายลิขิตปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงมานั้น อาตมาได้เห็นความหมายในมิติทางคำสอนของพระพุทธศาสนามากมาย และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวทีเดียว ดังที่ได้เขียนและอธิบายไว้ในปริศนาต่างๆ ที่ผ่านมา

ดังนั้น ปริศนาคำว่า “ไป ๑๐” ในที่นี้เมื่อศึกษาปริศนาตัวเลขที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จะพบคำตอบนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใน “สามเณรปัญหา” ซึ่งให้ความหมายของเลข ๑๐ ว่า พระอรหันต์ จึงสามารถตีความได้ ไม่ต้องบอกเพียงว่าท่านละสังขาร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับ ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ เท่านั้น แต่สามารถบอกได้ว่าท่านไปพระนิพพานด้วย นั้นจึงหมายถึงท่านสำเร็จพระอรหันต์แล้ว ท่านนิพพานอย่างพระอรหันต์ เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นั้นเอง

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร "หลวงปู่สรวง" ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

นอกจากนี้อาตมาได้ปรึกษาปริศนาตัวเลขนี้จาก หลวงพ่อทองพูน อาริโย เจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ (ปัจจุบันท่าน ได้รับแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามว่า พระครูพิลาสกาญจนาคม) ท่านได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าขบคิดอีกมุมหนึ่งว่า เลข ไป 10 ที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้นั้น

พิจารณามองเป็นข้อคิดคำสอนที่หลวงปู่สรวงสอนลูกศิษย์ทุกคน จะหมายถึง ท่านสอนเราให้รู้จักการไปปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพาน คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเอง ไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านสำเร็จพระอรหันต์ พระอรหันต์ท่านไม่บอกใครหรอกว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ แต่บอกลูกศิษย์ให้ปฏิบัติเพื่อสำเร็จความเป็นพระอรหันต์ต่างหาก

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร "หลวงปู่สรวง" ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

ครบรอบ๑๖ ปีวันละสังขาร “หลวงปู่สรวง” ไขปริศนาธรรม(ไป๑๐)

สรุปแล้วจึงพบความหมายสองมุม คือมุมแรก เป็นการตีความจากบริบทความหมายที่ถูกแปลความตีความมาก่อนนั้น โดยตีความหมายปริศนาว่า หลวงปู่สรวง บอกนิมิตแก่ลูกศิษย์ให้ทราบวันละสังขารเข้าสู่นิพพานของหลวงปู่ในวัน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ มุมที่สอง ความหมายจากพระครูพิลาสกาญจนาคม หรือ หลวงพ่อทองพูน อาริโย วัดป่าโคกชาติ โดยตีความหมายปริศนาว่า หลวงปู่สรวงแสดงปริศนาเป็นคำสอนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายปฏิบัติภาวนาพัฒนาตนเองสู่ความบรรลุเป็นพระอรหันต์

จะอย่างไรก็ตามความหมายทั้งหลายที่ตีความมานั้น ก็ล้วนเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ข้อมูลขัดแย้งโต้เถียงกัน แต่เป็นข้อมูลที่ต่างมุมต่างความเข้าใจ ซึ่งทุกอย่างผันไปได้ตามความคิดความเห็นของแต่ละคน เพราะคนเราต่างจิตต่างใจ ย่อมคิดหรือสติปัญญาแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากันแม้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน อาจจะไม่ได้มองความหมายที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้เป็นตาม ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามแต่ความสามารถของสติปัญญาของแต่ละคน ที่จะพิจารณาออกมาได้ แต่เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างไม่มีผิดมีถูก มีแต่ประโยชน์ที่จะเกิดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

 

ที่มา – tnews

, , , , , , ทํานายฝัน ,ไสยศาสตร์ลึกลับ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ประวัติพระเกจิอาจารย์, ไสยศาสตร์ลึกลับ
- 2016-09-9 10:06:34 โพสต์โดย : rinsine คนดู อ่านดวง 6,559 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย