การตั้งชื่อ

เคล็ดลับการตั้งชื่อ???การตั้งชื่อ

?

?

?

?ตั้งชื่อ1

?

วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล

ตามหลักโหราศาสตร์

?

แบบดูดวงชะตา ที่ใช้ วัน เดือน ปี เวลา และจังหวัดที่เกิด มาคำนวณนั้นมีวิธี?การตั้งชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา

แต่โดยทั่วไป จะอาศัยปูมทักษาพยากรณ์เข้าประกอบ

โดยเรียงตามลำดับว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ความหมายก็คือ

?

บริวาร?????? ?หมายถึง?? มีบารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ

อายุ??????????? หมายถึง?? อายุขัย

เดช??????????? หมายถึง?? อำนาจ อิทธิพล

ศรี???????????? หมายถึง?? สิ่งที่เป็นศิริมงคล

มูลละ???????? หมายถึง?? ทรัพย์สมบัติ มรดก

อุตสาหะ???? หมายถึง?? มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

มนตรี???????? หมายถึง?? ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา

กาลกิณี?????? หมายถึง?? สิ่งที่เป็นอัปมงคล เป็นเสนียดจัญไร สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

?

ภูมิพยากรณ์ในแต่ละวันเป็นดังนี้

?

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์?????

อาทิตย์???? เป็นบริวาร

จันทร์????? เป็นอายุ

อังคาร???? เป็นเดช

พุธ????????? เป็นศรี

เสาร์???????เป็นมูลละ

พฤหัส??? ?เป็นอุตสาหะ

ราหู?????? ?เป็นมนตรี

ศุกร์?????? ?เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันจันทร์??????

จันทร์???? เป็นบริวาร

อังคาร??? เป็นอายุ

พุธ??????? เป็นเดช

เสาร์????? เป็นศรี

พฤหัส??? เป็นมูลละ

ราหู????? เป็นอุตสาหะ

ศุกร์????? เป็นมนตรี

อาทิตย์? เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันอังคาร?????

อังคาร????เป็นบริวาร

พุธ??????? เป็นอายุ

เสาร์????? เป็นเดช

พฤหัส??? เป็นศรี

ราหู?????? เป็นมูลละ

ศุกร์????? เป็นอุตสาหะ

อาทิตย์? เป็นมนตรี

จันทร์?? เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน?????????

พุธ??????? เป็นบริวาร

เสาร์????? เป็นอายุ

พฤหัส??? เป็นเดช

าหู?????? เป็นศรี

ศุกร์????? ?เป็นมูลละ

อาทิตย์?? เป็นอุตสาหะ

จันทร์???? เป็นมนตรี

อาทิตย์? เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน(ราหู)??

พฤหัส?????? เป็นบริวาร

ราหู???????? เป็นอายุ

ศุกร์???????? เป็นเดช

อาทิตย์????? เป็นศรี

จันทร์?????? เป็นมูลละ

อังคาร???? เป็นอุตสาหะ

พุธ????????? เป็นมนตรี

เสาร์?????? เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันศุกร์???????

ศุกร์????????? เป็นบริวาร

อาทิตย์????? เป็นอายุ

จันทร์?????? เป็นเดช

อังคาร????? เป็นศรี

พุธ?????????? เป็นมูลละ

เสาร์???????? เป็นอุตสาหะ

พฤหัส????? เป็นมนตรี

ราหู???????? เป็นกาลกิณี

?

ผู้ที่เกิดวันเสาร์?????

เสาร์?????? เป็นบริวาร

พฤหัส???? เป็นอายุ

ราหู??????? เป็นเดช

ศุกร์??????? เป็นศรี

อาทิตย์?? เป็นมูลละ

จันทร์??? ?เป็นอุตสาหะ

อังคาร?? เป็นมนตรี

พุธ?????? เป็นกาลกิณี

?

อักษรที่ประจำปูมทักษาพยากรณ์ มีดังนี้

อาทิตย์?????? อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

จันทร์???????? ก ข ค ฆ ง

อังคาร??????? จ ฉ ช ซ ฌ ญ

พุธ???????????? ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

เสาร์????????? ด ต ถ ท ธ น

พฤหัส??????? บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ราหู??????????? ย ร ล ว

ศุกร์?????????? ศ ษ ส ห ฬ อ

?

????? ขั้นต่อไปให้นับเรียงลำดับพี่น้องที่เกิดตามกันมาในเพศเดียวกัน เช่น มีพี่น้อง 5 คน และเป็นบุตรคนที่ 4 แต่ก่อนหน้านี้ มีพี่สาว 2 คน เมื่อนับเรียงเฉพาะเพศชายก็จะได้ว่าเป็น บุตรชายลำดับที่สองเป็นต้น จะเปรียบเสมือนคล้ายกับคนเกิดวันจันทร์ด้วย เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของพระจันทร์ในการเรียงลำดับที่เกิดตามเพศให้จัดเรียง ดังนี้

ลำดับที่ 1????? เปรียบเหมือนเกิดวันอาทิตย์

ลำดับที่ 2????? เปรียบเหมือนเกิดวันจันทร์

ลำดับที่ 3????? เปรียบเหมือนเกิดวันอังคาร

ลำดับที่ 4????? เปรียบเหมือนเกิดวันพุธ

ลำดับที่ 5????? เปรียบเหมือนเกิดวันเสาร์

ลำดับที่ 6????? เปรียบเหมือนเกิดวันพฤหัส

ลำดับที่ 7????? เปรียบเหมือนเกิดวันราหู

ลำดับที่ 8????? เปรียบเหมือนเกิดวันศุกร์

?

???? หากครบ 8 แล้วให้วนไปตั้งต้นที่ 1 ใหม่ และอักษรที่เป็น บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ดูได้จากด้านบน เช่นเดียวกับคนที่เกิดในวันนั้นจากนี้ไปจะอาศัยกฎมาตรฐาน 3 ข้อคือ

1. สำหรับผู้ชาย ให้ใช้อักษรที่เป็น เดช หรือ บริวาร?ตามวันเกิดขึ้นต้น และต้องออกเสียงด้วย ส่วนผู้หญิง ให้ใช้อักษรที่เป็น ศรี หรือ บริวาร?ตามวันเกิดขึ้นต้น และต้องออกเสียงด้วย

2. ให้งดเว้นอักษรที่เป็น?กาลกิณี ตามวันเกิด?มาใส่ไว้ในชื่อโดยเด็ดขาด

3. ให้งดเว้นอักษรที่เป็น?กาลกิณี ตามลำดับเพศที่เกิด?มาใส่ไว้ในชื่อโดยเด็ดขาด

????*** ตัวอย่างเช่นผู้ชาย เกิดวันอาทิตย์ เป็นลูกคนที่ 6 เมื่อนับเรียงในเพศชาย เป็นลูกลำดับที่ 5 เมื่อเป็นดังนี้อักษรที่ควรใช้ตามวันเกิด คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นเดช และ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เพราะเป็นบริวารตามลำดับที่เกิดคือ ย ร ล ว เพราะเป็นเดช และ ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นบริวารอักษรที่ต้องห้ามคือ?ศ ษ ส ห ฬ อ?เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิด และ?ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ?กาลกิณีตามลำดับที่เกิด

?

???? นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อเพื่อแก้ไขดวงชะตา หรืออาจเรียกว่า การตั้งชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาการตั้งชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา?วิธีที่ถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ ดูดวง ผูกดวงชะตาขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นต้องคำนวณหาจุดที่ดีเด่น หรือเรื่องที่ดีเด่นในดวงชะตา ของแต่ละคน รวมทั้งเรื่องร้ายที่จะมาคอยบั่นทอนดวงชะตา เมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจึงนำมาประกอบร่วมกับหลักการดังกล่าวข้างต้น เพื่อกำหนดตั้งชื่อ ของเจ้าของดวงชะตาให้เด่น และมีท่านภาพขึ้นมาให้สมจริงกับดวงชะตา

?

???? ส่วนในเรื่องที่ร้ายๆ ที่เกิดจากดาวร้ายต่างๆ ที่ไม่เกื้อหนุนชะตาก็จะเว้นไว้ไม่นำมาประกอบเป็นชื่อโดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับเป็นกาลกิณีการตั้งชื่อด้วยวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดข้อผิดพลาดเช่น คนที่ใช้นามเดช แต่เดชในดวงชะตา นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดี ก็ทำให้เป็นคนเอาแต่ใจ เมื่อโตขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคนเกเร ชอบใช้อำนาจข่มขู่ ชอบใช้อิทธิพล ไม่เกรงกลัวผู้ใด นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวหรือคนที่ใช้มูลละมาตั้งชื่อ แต่ตำแหน่งของดาวมูลละหรือทรัพย์สมบัติไม่ดี ก็อาจจะทำให้การได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติ มักได้มาในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมในการหาชื่อที่เป็นมงคล?

?

???? ท่านสามารถหาได้จากหนังสือพจนานุกรม และให้เลือกความหมายของชื่อที่เป็นมงคลเท่านั้น และมีหลักเพิ่มเติมอีกว่าชื่อของ เทวดา พระพรหม นางฟ้า เทพเจ้า หรือหัวใจคาถา ต่างๆ จะไม่นิยมมาตั้งเป็นชื่อ เพราะถือว่าเป็นชื่อที่ต้องห้าม ใช้ได้เฉพาะตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เข้าใจ แต่เปรียบเสมือนว่าชื่อนั้นๆ ถูกจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วห้ามใช้ซ้ำนั่นเอง

?

?????

เคล็ดลับการตั้งชื่อ????การตั้งชื่อ

?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2011-05-24 10:11:22 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 16,997 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย