หลักเกณฑ์การตั้งชื่อให้เป็นมงคล

            ถ้าท่านต้องการตั้งชื่อบุตรหลานของท่านให้เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล เพื่อความเจริญของบุตรหลานและตัวท่านเอง ท่านควรใช้หลักเกณฑ์ตามแผนภูมิทักษาตามโหราจารย์ ดังนี้ ( เทียบอักษร-สระ กับวัน )

 

<?xml:namespace prefix = o />

  

1.      วันอาทิตย์

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ        

2.      วันจันทร์

ก ข ค ฆ ง 

 

3.      วันอังคาร

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

6. วันศุกร์

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

4.   วันพุธ (กลางวัน) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

8. วันพุธ (กลางคืน)

ย ร ล ว

5.      วันพฤหัสบดี

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

7.      วันเสาร์

ด ต ถ ท ธ น

 

            บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

1. วันอาทิตย์      หมวดสระต่างๆ เช่น  อะ อา อิ อี อึ อือ อุ ดู เอ โอ

2. วันจันทร์         หมวด ก. คือ ก ข ค ฆ ง

3. วันอังคาร        หมวด จ. คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4. วันพุธ (กลางวัน)  หมวด ฎ. คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

5. วันพฤหัสบดี   หมวด ป. คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6. วันศุกร์           เศษวรรค คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7. วันเสาร์          หมวด ด. คือ ด ต ถ ท ธ น

8. วันพุธ (กลางคืน)   เศษวรรค คือ ย ร ล ว 

 

วิธีการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ คนเกิดวันอาทิตย์ให้นับตั้งแต่อาทิตย์ไป คือใช้วันของตนนั้นว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

ท่านเกิดวันอะไร วันนั้นก็เป็นบริวารของท่าน ตามแผนภูมิ เพื่อสะดวกแก่การนับ ใคร่ขอนำมาแสดงไว้อย่างนี้

 

 

เกิดวัน

บริวาร

อายุ

เดช

ศรี

มูละ

อุตสาหะ

มนตรี

กาลกิณี

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

เสาร์

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

จันทร์

อังคาร

พุธ

เสาร์

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

อังคาร

พุธ

เสาร์

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

พุธ

เสาร์

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

เสาร์

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

เสาร์

พฤหัส

ราหู

เสาร์

พฤหัส

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

ราหู

ศุกร์

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

เสาร์

พฤหัส

 

ความหมายของทักษา

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาส ชาย หญิง รวมทั้งคนที่อยู่ในปกครอง

อายุ    หมายถึง ชีวิตวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิต

เดช     หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียง ตำแหน่ง หน้าที่การงาน ความรักใคร่

ศรี       หมายถึง หลักทรัพย์สินเงินทอง สิริมงคล โชคลาภ

มูละ    หมายถึง หลักทรัพย์เดิม มรดกญาติพี่น้อง

อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน

มนตรี     หมายถึง บิดามารดา อาจารย์ เจ้านาย ผู้ให้ความช่วยเหลือเรา

กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ความไม่ดี

 

การเลือกตัวอักษร

อักษรที่เป็นมงคลนาม จะต้องเป็นอักษรที่อยู่ในช่อง เดช ศรี มูละ และ มนตรี จะเป็นมงคลมากที่สุด ช่องมงคลรองลงมาคือ ช่องบริวาร อายุ อุตสาหะ

คำเตือน ห้ามนำอักษรในช่องกาลกิณีมาผสมในชื่อโดยเด็ดขาด โบารณจารย์แนะไว้ว่า

1.      บุตรหลานที่เป็นชาย ควรเลือกอักษรในช่อง เดช มีความหมายทางเข้มแข็ง องอาจ เป็นผู้นำ

2.      บุตรหลานที่เป็นหญิง ควรเลือกอักษรในช่อง ศรี มาเป็นตัวนำของชื่อ เพราะ ศรี มีความหมายทางอ่อนโยน

 

อักษรที่เป็น เดช สำหรับคุณผู้ชาย

คนที่เกิดวันอาทิตย์                      :           จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

คนที่เกิดวันจันทร์                        :           ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

คนที่เกิดวันอังคาร                       :           ด  ต  ถ  ท  ธ  น

คนที่เกิดวันพุธ                            :           บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี                   :           ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

คนที่เกิดวันศุกร์                          :           ก  ข  ค  ฆ  ง

คนที่เกิดวันเสาร์                          :           ย  ร  ล  ว

คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)            :           สระอะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

 

            อักษรที่เป็น ศรี สำหรับคุณผู้หญิง

คนที่เกิดวันอาทิตย์                      :           ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

คนที่เกิดวันจันทร์                        :           ด  ต  ถ  ท  ธ  น

คนที่เกิดวันอังคาร                       :           บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

คนที่เกิดวันพุธ                            :           ย  ร  ล  ว

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี                   :           สระอะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

คนที่เกิดวันศุกร์                          :           จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

คนที่เกิดวันเสาร์                          :           ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)            :           ก  ข  ค  ฆ  ง

 

            อักษรที่เป็น กาลกิณี ทั้งหญิงและชาย

 

คนที่เกิดวันอาทิตย์                      :           ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

คนที่เกิดวันจันทร์                        :           สระอะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

คนที่เกิดวันอังคาร                       :           ก  ข  ค  ฆ  ง

คนที่เกิดวันพุธ                            :           จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี                   :           ด  ต  ถ  ท  ธ  น

คนที่เกิดวันศุกร์                          :           ย  ร  ล  ว

คนที่เกิดวันเสาร์                          :           ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)            :           บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

 

คนที่เกิดวันอาทิตย์

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                         ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                           ย  ร  ล  ว

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

สระทั้งหมด ก  ข  ค  ฆ  ง                              บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

 

คนที่เกิดวันจันทร์

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                        ด  ต  ถ  ท  ธ  น

บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

ก  ข  ค  ฆ  ง                                                จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

ย  ร  ล  ว                                        

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ สระทั้งหมด

 

คนที่เกิดวันอังคาร

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                           บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

ย  ร  ล  ว                                                     สระทั้งหมด

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                         ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

ศ  ษ  ส ห  ฬ  ฮ                                          

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ ก  ข  ค  ฆ  ง

 

คนที่เกิดวันพุธ กลางวัน (6.00-18.00)

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                  ย  ร  ล  ว

ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                          ก  ข  ค  ฆ  ง

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                        ด  ต  ถ  ท  ธ  น

สระทั้งหมด

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

 

คนที่เกิดวันพุธ กลางคืน = ราหู (18.00-06.00 น.) 

 

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

สระทั้งหมด                                                  ก  ข  ค  ฆ  ง

จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                         ด  ต  ถ  ท  ธ  น

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

ย  ร  ล  ว                                                     ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                       

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

 

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                          สระทั้งหมด

ก  ข  ค  ฆ  ง                                                ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                                  ย  ร  ล  ว

จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ ด  ต  ถ  ท  ธ  น

 

คนที่เกิดวันศุกร์

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

ก  ข  ค  ฆ  ง                                                จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                        บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ                                          สระทั้งหมด

ด  ต  ถ  ท  ธ  น

–          อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ ย  ร  ล  ว

 

คนที่เกิดวันเสาร์

–          อักษรที่เป็นมงคลที่สุด คือ

ย  ร  ล  ว                                                     ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ

สระทั้งหมด                                                  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ

–          อักษรที่เป็นมงคลรองลงมา คือ

ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                                       บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม

ก  ข  ค  ฆ  ง           

– อักษรที่ห้ามนำมาผสมในชื่อ คือ ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2008-06-27 5:09:16 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 18,392 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย