ชื่อมงคล-อักษร-จ

เคล็ดลับการตั้งชื่อ : ชื่อมงคล-อักษร-จ

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

ชื่อมงคล-อักษร-จ

การตั้งชื่อ ไม่เพียงแต่จะใช้เรียกขานแทนตัวเองเท่านั้น ยังจะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญตามชื่อที่ตั้งด้วย ถ้าตั้งชื่อดี มีความหมายที่ดี ตรงกับวันเดือนปีเกิด ดวงเกิดต่างๆของตนเอง ก็จะยิ่งมีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ นำพาชีวิตมีความสุขสมหวังดั่งใจหมายได้อีกด้วย

จงกล   บัวสาย
จงกลนี  บัวดอกคล้ายบวบ
จงจินต์   ตั้งใจคิด
จงดี  ให้ดี ให้เรียบร้อย
จงรัก   รู้คุณ
จตุพร   พรสี่ประการ
จตุรงค์   องค์สี่
จตุรวิทย์  ผู้เรียนจบพะเวทย์
จตุวรรณ   สี่วรรณะ
จรณบูรณ์   ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะ   ความประพฤติ
จรณา   ความประพฤติ ดำเนินไปข้างหน้า
จรณินทร์   เป็นใหญ่เพราะความประพฤติ
จรรจา   พูด กล่าว
จรรยพร   ผู้มีความประพฤติประเสริฐ
จรรย์อมล   มีความประพฤติไม่มีที่ติ
จรรยา   ความประพฤติ
จรัล   ผู้ก้าวไปข้างหน้า
จรัส   แจ่มแจ้ง รุ่งเรือง
จริม   ภายหลัง เล็ก
จริยา  ความประพฤติ
จรุง  จูง ชักชวน
จรุงจิต  จูงใจ
จรูญ  รุ่งเรือง งาม
จเร  ผู้ตรวจตราไปทั่ว
จวงจันทร์   เครื่องหอมที่เจือด้วยจวงและจันทร์
จักร   อาวุธรูปวงกลม บรรจบรอบ
จักรกฤษณ์   พระนารายณ์ทรงจักร
จักรชัย  จักรแห่งชัยชนะ
จักรชีวิน   ช่างหม้อ
จักรดุลย์   คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จักรธน   ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรภัทร   ผู้เจริญในแว่นแคว้น
จักรภาณุ   วงแสง ดวงอาทิตย์
จักรวาล  ปริมณฑล
จักราวุธ   ผู้มีจักเป็นอาวุธ
จักริน   พระราชา
จักรเสน   ผู้ทรงจักร
จักษณา   การพูด
จังคณิภา   มีรัศมีงดงาม
จันทกร   แสงจันทร์
จันทกานต์   งามดังประจันทร์
จันทร์   ชื่อต้นไม้
จันทนา   ต้นจันทร์ขาว
จันทนิภา   เหมือนพระจันทร์
จันทภา   แสงจันทร์
จันทมณี   แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทรกานต์   ชื่อของแก้วมณีสีงาม
จันทร์จิรา   งามเสมอ
จันทร์นิก   รุ่งเรือง
จันทรรัตน์   ไข่มุก
จันทร์วรรณ   ผิวแปล่งปลั่ง
จันทร์วลัย   วงจันทร์
จันทรัช   ดาวพุธ
จันทรัสม์   เพียงจันทร์ เสมอแข
จันทรา  ดวงจันทร์
จันทวรรณ   ผิวงามเหมือนพระจันทร์
จันทัปปภา   แสงจันทร์
จันทิมันตุ์   พระจันทร์ เดือน
จันทิมา   งามเหมือนเดือน
สวยเหมือนพระจันทร์

จาฏพจน์   ถ้อยคำน่าฟัง พูดดี
จาตุรงค์   องค์สี่
จาตุรนต์   เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จาตุรันต์   เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง 4
จารวี   ผู้งดงาม
จารี  ผู้ประพฤติ
จารึก   ฝัง สลัก
จารุกร   รัศมีงาม
จารุกัญญ์   หญิงสาวผู้งามดั่งทอง
จารุกิตต์   มีชื่อเสียงดีงาม
จารุจุณ   ละอองทอง
จารุณี   หญิงงาม
จารุเดช   มีเดชงาม
จารุทัศน์   มีทัศนะงดงาม
จารุนิภา   ดุจทอง
จารุพงศ์   เชื้อสายทองคำ
จารุภา   รัศมีงาม
จารุมน   ใจงาม
จารุวรรณ   ผิวพรรณงาม
จารุรัตน์ ? ความเจริญอันเหมาะสม
จารุวิทย์   มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จารุเวศ   ผู้แต่งกายงาม
จารุศิริ   มีมงคลงาม
จำนง   ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
จำนรรจา   พูด เจรจา
จำนวน   ยอดรวม
จำเนียน   ตัด ขริบ เฉือน
จำเนียร   ช้า นาน
จิณณ์   ประพฤติแล้ว
จิณณธรรม   ประพฤติธรรม
จิณณพัต   ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณวัตร   ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ  ประพฤติแล้ว
จิณณา   ประพฤติแล้ว
จิณพรต   ประพฤติดี

จิณห์จุฑา   มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จิณห์นิภา   รัศมีแห่งเครื่องหมาย เครื่องหมายอันงดงาม
จิณห์วรา   มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
จิดาภา   มีรัศมีอันสะสมไว้แล้ว
จิตตมาส   เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตติ   ความคิด ตริตรอง
จิตบุณย์   มีใจดีงาม
จิตรกัญญา   สาวงาม
จิตรดิลก   มีความงามเป็นยอด
จิตรทิพย์   เทพผู้งามสดใส งดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรทิวัส   วันอันแจ่มใส
จิตรทิวา   วันอันแจ่มใส
จิตรเทพ   เทพผู้งามสดใส
จิตรภณ   พูดไพเราะ
จิตรภาณุ   มีรัศมีสวยงาม พระอาทิตย์
จิตรเลขา   รูปงาม
จิตรวรรณ   ผิวพรรณงาม
จิตรสินี   สาวงาม
จิตรอนงค์   นางงาม
จิตรา  ชื่อดาวฤกษ์ที่ 14 มีดวงเดียว
จิตรานุช  สาวงาม
จิตริน  นักวาด ศิลปิน
จิตวัต  ผู้มีจิตใจอันดีงาม
จิตสุภา   มีใจดีงาม
จินดา  ความนึกคิด แก้วมณี
จินดาหรา   ฉลาด
จินต์จุฑา มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา   ความคิด
จินตพร มีความคิดประเสริฐ
จินตภา  มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี  มีความคิดบริสุทธิ์
จิรกร  กระทำตลอดกาล
จิรกิตติ์  มีชื่อเสียงยืนยาว
จิรชีพ   มีอายุยืน
จิรโชติ  มีความรุ่งเรืองยืนนาน
จิรทีปต์  รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรนันท์   ผู้ชื่นชมยินดียั่งยืน
จิรพนธ์   เป็นที่รักผูกพันนาน
จิรพัทธ์   ผูกพันยืนนาน
จิรพันธ์   ผูกพันยืนนาน
จิรพันธุ์   เผ่าพันธุ์ที่ยืนนาน
จิรพัส  มีอายุยืนนาน
จิรโพธิ   มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทร   ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรภาส   รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์นิรันดร
จิรภิญญา   ความรู้ยั่งยืน
จิรเมธ   มีความรู้ฉลาดตลอดกาล
จิรเวช   หมอที่ยั่งยืน
จิรสิน   มีทรัพย์ตลอดกาล
จิรสุตา   ลูกสาว
จิรัชญา   ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา   มีชัยชนะตลอดกาล
จิรัฏฐ์  ดำรงมั่น
จิรัฐ   ผู้ยั่งยืน
จิรันตน์   ใหม่ อยู่นาน
จิรัศยา   อยู่นาน
จิรัสย์   ตลอดกาล
นิรันดร จิรัสยา  ตลอดกาล
นิรันดร จิรา  ยืนนาน
จิราเจต   มีความคิดเป็นยอด
จิราเจตน์   มีความคิดเป็นยอด
จิราพัชร  ยั่งยืนดุจเพชร
จิราภา  รุ่งเรืองนาน
จิรายุ  มีอายุยืน
จิรายุทธ  รบนาน
จิรายุส อายุยืน
จิโรจ  รุ่งเรือง
จิลลา ว่าว
จิลลาภัทร ? งามดังว่าว
จีรณะ ? ประพฤติแล้ว
จีรณา ผู้คงแก่เรียน
จีรณพัต  ประกอบคำมั่น
จีรภา  ประกาศ
จุฑาภรณ์   ปิ่น
จุฑามาศ   ปิ่นทอง
จุฑารัตน์   เครื่องประดับจุก
จุฑาลักษณ์   ลักษณะเลิศ
จุรี   มีด หอก ดาบ
จุไรรัตน์   เครื่องประดับไรจุก
เจรดิลก   มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์   ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฏ์   สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์   มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ   มีความคิดมั่นคง
เจตปรียา  เป็นที่รักแห่งใจ
เจตพล   มีพลังใจ เจติยา ? ที่เคารพ
เจนจิรา  เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจนธรรม   ผู้จัดเจนหรือเชี่ยวชาญในธรรม
เจนวิทย์  เชี่ยวชาญวิทยา
เจลกา   กระต่าย เจษฎา ? ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
เจษฎากร   ผู้มีความตั้งใจยิ่งใหญ่
เจียระไน   ทำเพชรหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยม

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ : ชื่อมงคล-อักษร-จ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2012-02-28 2:34:38 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 83,342 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย