ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ ตามประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ ซึ่งในวันที่ 28 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ที่เป็นถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจราจรได้ เปิดเผยถึงใบสั่งจราจรใหม่ และเกณฑ์กำหนดค่าปรับตามที่เปรียบเทียบฉบับใหม่ขึ้นมา ตาม ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 ตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ค.62 เป็นต้นมา 

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ เปิดเกณฑ์ ค่าปรับ-ใบสั่ง การจราจรแบบใหม่

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักกฎหมายจราจร หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การยกเลิกการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ในขณะออกใบสั่ง และ ยกเลิกเรื่องการใช้ใบสั่งเป็นใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงให้มีระบบตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งเพิ่มเติมช่องทางชำระค่าปรับให้ประชาชนสามารถชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกท้องที่ไม่มีข้อจำกัด ตลอดจนเพิ่มเติมเรื่องบทสันนิษฐาน ของเจ้าของรถ/ผู้ครอบครองรถ ที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดตามใบสั่ง และเพิ่มเติมเรื่องหน้าที่เจ้าของ/ผู้ครอบครองที่เป็นนิติบุคคล ว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานสอบสวน ว่าใครเป็นผู้ขับขี่ที่กระทำผิดตามใบสั่ง จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในแบบพิมพ์ใบสั่งใหม่ให้สอดคล้อง กับหลักกฎหมายจราจรที่แก้ไขข้างต้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ คณะทำงานพิจารณายกร่างและแก้ไขกฎหมายลำดับรองกฎหมายจราจร ที่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดเกณ์ ค่าปรับใหม่ ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับทำผิด กฎหมาย ปรับสูงสุด 1000

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ ราชกิจจาฯ ได้ทำการเผยแพร่ประกาศ อัตราในการจ่ายค่าปรับตามกฎหมายจราจร ฉบับใหม่ล่าสุด พบอยู่ระหว่าง 200 – 1,000 บาท ให้เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.63 ซึ่งทางผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ที่ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับ – ใบสั่ง ตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจร ได้เริ่มออกใบสั่งให้กับผู้ขับขี่ นั้นอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติกฎหมาย ในมาตรา 140 วรรคสี่แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศเอาไว้ดังนี้

ข้อ 1 มีอยู่ว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ วิธีการ-สถานที่ เสียค่าปรับจราจรรูปแบบใหม่

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ การประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด ซึ่งวิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ในปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ และ ประกาศให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับ – ใบสั่ง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ที่มีตามความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีวิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับ-ใบสั่ง  สำหรับเหล่าผู้ขับขี่ หรือ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ที่ทำการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถและการใช้ทางบนท้องถนน และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่ง ให้แก่ผู้ขับขี่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดวิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับไว้ ดังวิธีที่เราได้แนะนำดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

ข้อ 4 ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 ต้องชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการและสถานที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ เปิดอัตราค่าปรับจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

ค่าปรับจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยกำหนดจำนวนค่าปรับไว้ทั้งหมด 155 ข้อ มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 200 – 1,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ได้ทำการประกาศออกมาเพื่อให้ปรับอัตราการจ่ายค่าปรับหรอใบสั่งให้สูงมากขึ้น เพื่อลดผู้กระทำผิดในตามกฎหมายข้อต่าง ๆ  ซึ่งจะเราจะยกตัวอย่างให้ทราบดังนี้

ตัวอย่างความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่พบบ่อย เช่น

1. นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 400 บาท

2. ไม่จัดให้รถมีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบครบถ้วนตามกฎหมาย ปรับ 400 บาท

3. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 500 บาท

4. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ปรับ 1,000 บาท

5. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ปรับ 500 บาท

6. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจร ปรับ 200 บาท

7. ขับรถในลักษณะกีดขวางจราจร ปรับ 400 บาท

8. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว ปรับ 400 บาท

9. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท

10. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการสนทนา ปรับ 400 บาท

11. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย ปรับ 500 บาท

12. หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุด ปรับ 300 บาท

13. หยุดรถในเขตปลอดภัย ปรับ 200 บาท