หวดทีเดียว…หักสองท่อน

var VE_api = VE_getPlayerAPI(“1.2”); var myMoviePath = “http://selfserve1.download.videoegg.com/gid368/cid1173/7G/31/1188403608lx5Jltq779due7F7qjyP”; VE_api.embedPlayer(myMoviePath, 520, 406, false, “”, “”, false, “”, “”);

Function VE_VBGetSwfVer(i)
on error resume next
Dim swControl, swVersion
swVersion = 0

set swControl = CreateObject(“ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.” + CStr(i))
if (IsObject(swControl)) then
swVersion = swControl.GetVariable(“$version”)
end if
VE_VBGetSwfVer = swVersion
End Function

clip sport
- 31-08-2007 10:04:55 โพสต์โดย : admin 261
  • คลิปกีฬา