ท่องเที่ยว เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณ์

ท่องเที่ยว?เขื่อนจุฬาภรณ์

?

ขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียก ในสมัยก่อสร้าง ว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการ พัฒนาไฟฟ้า พลังน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้น ลำน้ำพรม บนเทือกเขา ขุมพาย บริเวณที่เรียกว่า ภูหยวก ในท้องที่ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร??จังหวัดชัยภูมิ? เขื่อนจุฬาภรณ์ ช่วยส่งเสริมให้ ระบบการผลิต และการส่งกระแสไฟ้ฟ้า ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความมั่นคง ยิ่งขึ้น กิจการต่างๆ ที่ต้องอาศัย ไฟฟ้า ประกอบการ ก็จะเกิดขึ้น หรือขยายออกไป เป็นการช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน เขื่อนแห่งนี้ จึงอำนวยประโยชน์ ให้แก่ประชาชน อย่างแท้จริง

ตัวเขื่อน

?เป็นแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับ แน่นด้วยกรวดและหิน มีความยาวตามสันเขื่อน ๗๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร ฐานกว้าง ๒๕๐ เมตร ความสูง จากฐานราก ๗๐ เมตร ความจุ ของอ่างเก็บน้ำ ๑๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้า

ตั้งอยู่ ตรงเชิงเขา ใกล้กับลำน้ำสุ ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่ง ของตัวเขื่อน แล้วชักน้ำหน้าเขื่อน จากฝั่งซ้าย ของลำน้ำ โดยผ่านอุโมงค์ ซึ่งเจาะทะลุภูเขา ไปหมุนเครื่องกังหันน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาอีก ด้านหนึ่ง ภายในโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด

ลานไกไฟฟ้า

ตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด ๑๑๕ กิโลวัตต์ จากเขื่อน ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง ชุมแพ-ขอนแก่น ๑ ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร โครงการน้ำพรม ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง เขื่อน และโรงไฟฟ้า เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๓ แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ พระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไปทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ พร้อมทั้ง ได้พระราชทาน พระนามสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มาขนานนามชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนจุฬาภรณ์?

ต่อมาในปี ๒๕๓๕ กฟผ. ได้สร้างเขื่อนขนาดเล็กชื่อ “เขื่อนพรมธารา” ขึ้นทางฝั่งซ้าย ของเขื่อนจุฬาภรณ์??ห่างออกไปประมาณ ๕๐๐ เมตร เพื่อนำน้ำ มาลงในอ่างเก็บน้ำ จุฬาภรณ์ ได้เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญมาก อีกเขื่อนหนึ่ง ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยพลังน้ำเฉลี่ยปีละ ๙๕ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสามารถตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน ได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณทุ่งเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ห่าง จากเขื่อนลงไป ทางท้ายน้ำ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด อีกแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง บริเวณที่ตั้งของเขื่อน มีทิวทัศน์สวยงามมาก และอากาศเย็นสบาย ตลอดปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว?ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคนี้

?การเดินทาง

?จังหวัดชัยภูมิ? เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ เกือบกึ่งกลาง ของประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร การเดินทาง ใช้ทางหลวง หมายเลข ๑ กรุงเทพฯ – สระบุรี แล้วเลี้ยวขวา ไปใช้ทางหลวง หมายเลข ๒ เมื่อถึงอำเภอสีคิ้ว จึงเลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวง หมายเลข ๒๐๑ จนถึงอำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทาง สู่อำเภอ หล่มสัก จะพบทางแยก ซ้ายมือ เข้าสู่เขื่อนจุฬาภรณ์??ระยะทาง ๓๙ กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

เมื่อ เดินทางถึงเขื่อนจุฬาภรณ์?? ท่านสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดต่างๆ ได้จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งทาง เขื่อนได้จัดบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ ผู้มาเยี่ยมชมและพักแรม อย่างเต็มที่

การสำรองที่พัก

รายละเอียดบ้านพักรับรอง สามารถรับรองแขกได้ประมาณ 98 คน ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแถว ซึ่งราคาค่าที่พักต่อคนมีตั้งแต่คนละ 150-1,000 บาท และบ้านเดี่ยวเปิดพักได้ 12 คน มี 2 หลังๆ ละ 2,000 บาทต่อคืน ผู้สนใจสามารถจองที่พัก อาหาร การบรรยายสรุปและฉายสไลด์ พร้อมทั้งจองเรือเพื่อชมบริเวณอ่างเก็บน้ำได้ที่ ส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 424-4794, 436-3179

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

?จังหวัดชัยภูมิ? มีสถานที่ท่องเที่ยว?ที่น่าสนใจ อีกมากมาย นอกเหนือจาก เขื่อนจุฬาภรณ์??อาทิ อนุสาวรีย์ พระยาภักดีชุมพล(แล) ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ปรางค์กู่ วนอุทยานน้ำตกตาดโตน ป่าหินงาม เป็นต้น

?

ท่องเที่ยว?เขื่อนจุฬาภรณ์??จ. ชัยภูมิ

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน