จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช”

จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช”

 

 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ร่วมด้วย  นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ร่วมด้วย นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

 

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยจะจัดขึ้นวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีเป็นประธานงานแถลงข่าวร่วมด้วย นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่๒๕กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบัน ผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งที่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา ล้วนแต่มีคุณภาพและราคาถูก อีกทั้งยังแฝงด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนโคราช ซึ่งในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาจะมีสินค้าของดีของเด่นแตกต่างกันไป กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมายังขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร และนั้นอาจจะส่งผลในด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงขาดการสร้างเครือข่ายในอนาคต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมากในการดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก จังหวัดนครราชสีมา จึงดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้อยู่ในวัยแรงงาน และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม พลังงานทดแทน กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน กิจกรรมย่อยการบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง กิจกรรมพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป กิจกรรมย่อยส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เคหกิจการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดนครราชสีมา

 

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

 นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ร่วมด้วย  นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ร่วมด้วย นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช

 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
จังหวัดนครราชสีมา, ท่องเที่ยวอัพเดต
- 2018-09-26 8:57:51 โพสต์โดย : admin คนดู 473 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

 • ป้ายกำกับ

  ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ที่พัก ที่เที่ยวหน้าหนาว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยว น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว