อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

 

The Sirindhorn International Environmental Park
The Sirindhorn International Environmental Park
*ขอบคุณภาพจากเพจ The Sirindhorn International Environmental Park

 

ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรยังเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติโดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธรไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


สถานที่น่าสนใจในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรประกอบด้วย

ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ “การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)”   โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 8 สถานี  ซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  อาทิ แบบจำลอง  หุ่นจำลอง  การสาธิต  และการทดลองทำ เป็นต้น  และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ห้องประชุมขนาดเล็กขนาด 30 – 40 ที่นั่งห้องประชุมขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่ง สำนักงาน ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น
image
ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่สำหรับการเข้าค่ายพักแรมสำหรับองค์กรต่างๆทั้งเป็นหมู่คณะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย ภายในค่ายมีบริการบ้านพักเป็นหลัง และบ้านพักรวมสำหรับเยาวชน ลานกิจกรรม และท่าเรือ

ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง และพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ สสวท. จัดฝึกอบรม  มีบริการบ้านพัก ลานกิจกรรม และห้องประชุม

นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อาทิ  ป่าชายแลน ป่าชายหาดและป่าบก  การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม  การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  หอดูนก การสาธิตสูบน้ำโดยใช้พลังงานลม การสาธิตการสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

It was on 14th August 1994 that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Crown Princess graciously mentioned an initiative to Dr.Sumet Tantivejkul, secretary-general of the Office of the Royal Development Projects Board at the time, at Mrigadayavan Palace to secure suitable land for mangrove planting and rehabilitation. On 17th August 1994, the princess planted several types of mangrove trees at the entrance of Khlong Bang Tra Yai and Khlong Bang Tra Noi and graciously gave additional initiatives to the Superintendent 1, Tactical Training Division to conducted a study to find out how to care for trees planted to survive and continue planting further at the Bang Tra Yai and Khlong Bang Tra Noi.

On 2nd April 1998, while the princess was riding her bicycle and jogging around Rama VI camp, she saw soil and abandoned land conditions with salt crust, and gave an initiative to Lady Putri Viravaidya to find ways to rehabilitate such mangrove forests and degraded soil to once again become green and naturally fertile enough to use as recreational areas and ecological study site.

In 2000, the Border Patrol Police Bureau (BPPB), Huai Sai Royal Department Study Centre, and the Foundation for Mrigadayavan Palace under the patronage of HRH Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi jointly established an international environmental park at Rama VI camp in Amphoe Cha-am, Phetchaburi, for presentation to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn in 2003, to be named ‘The Sirindhorn International Environmental Park (SIEP)’ to celebrate on the occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Forty-eighth Birthday Anniversary. Its operation was designed to follow the initiatives and work during her work-stay at the camp in the hope that it will become a living natural museum which represent HRH the Princess’s honourable deeds and ingenuity in conservation of nature, environment, history, and culture, to both Thais and foreigners. Its mission also to be a study centre for the recovery of mangrove, beach and mixed deciduous forests, and habitat of fauna. In addition, the park will help promote ecotourism, and historical tourism for Thailand and the world.

On 13th November 2000, HRH Princess Sirindhorn graciously granted royal permission to name the institute after herself as ‘The Sirindhorn International Environmental Park’ and also granted royal permission to use the royal initials “Sor Tho” as a park logo.

The Sirindhorn International Park is managed by the foundation of SIEP which came under the patronage of HRH princess Maha Chakri Sirindhorn on 28th May 2002 with Mr.Sumet tantivejkul as a Chairman of foundation board. The foundation formulated management plans following her wishes.

On 19th July 2008, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously granted a royal audience to officially open the Sirindhorn International Environment Park. The board, the staffs and every related sections were very delighted to be a part of this ceremony.

 

 

แผนที่การเดินทางไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 

 

*สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว อีเมล์ webmaster@tlcthai.om หรือ ส่งข้อความได้ที่เพจ พากินพาเที่ยว


  •  
  •  
  •  
  •  
  •