อยู่นนทบุรีเวียนเทียนที่ไหนดี สถานที่เวียนเทียน นนทบุรี 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อยู่นนทบุรีเวียนเทียนที่ไหนดี สถานที่เวียนเทียน นนทบุรี 2562

 

การเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ การที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา เช่น การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันวิสาขบูชา

 

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

วัดที่จัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา

1. วัดบัวขวัญ(พระอารามหลวง)

2. วัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม)

3. วัดบางพูดใน

4. วัดบางระโหง

5. วัดท้ายเมือง

6. วัดแคนอก

7. วัดฉิมพลีสุทธาวาส

8. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

9. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

10. วัดบางไผ่

11. วัดชลประทานรังสฤษดิ์

12. วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

 

 

สถานที่เวียนเทียน นนทบุรี 2562 , เวียนเทียน วัดไหน ในนนทบุรี 2562,เวียนเทียน วัน มาฆบูชา กี่ โมง ,วัน มาฆบูชา เวียนเทียน ไหน ดี,เวียนเทียนวัดไหนดี นนทบุรี,เวียนเทียนที่ไหนดี นนทบุรี 2562 ,เวียนเทียน วิสาขบูชา ,เวียนเทียน วัด ไหน ใน นนทบุรี 2562


  •  
  •  
  •  
  •  
  •