เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ / cr.ภาพ  เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี

 

เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี 2562 งานบุญเบิกบาน วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
*****************************
๐๖.๐๐ น. – เสียงธรรมหลวงพ่อปัญญาฯ
๐๖.๓๐ น. – ตักบาตร (ณ ลานหินโค้ง)
๐๗.๐๐ น. – บูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล / ถวายสังฆทาน
– ข้อคิดวันอาสาฬหบูชา
โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
~ ~ ~ ~ ~
๐๙.๐๐ น. – สวดมนต์แปล (ณ ระเบียงดอกไม้ใจ)
๐๙.๓๐ น. – ปาฐกถาธรรม
โดย พระครูสังฆกิจพิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐.๓๐ น. – ตักบาตร (ณ ลานหินโค้ง)
๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพล
~ ~ ~ ~ ~
๑๓.๐๐ น. – จิตตภาวนา (ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ )
นำโดย พระวันเดิม ปญฺญาทีโป
๑๔.๔๐ น. – ปาฐกถาธรรม (ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์)
โดย พระมหาสมัคร โกวิโล ป.ธ.๘, ภิกษุทรงจำพระปาฏิโมกข์

๑๕.๕๐ น. – เวียนเทียน (รอบที่ ๑)
~ ~ ~ ~ ~
๑๗.๓๐ น. – สวดมนต์แปล / เจริญภาวนา (ณ อาคารปัญญานันทานุสรณ์)
นำโดย คณะพระอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑๘.๔๕ น. – ธรรมปฏิสันถาร หน้าพระอุโบสถ โดยคณะพระพิธีกร
๑๙.๓๐ น. – ปาฐกถาธรรม (หน้าพระอุโบสถ)
โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

๒๐.๓๐ น. – เวียนเทียน (รอบที่ ๒)

พิธีกร – พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม / พระมหาสุคนธ์ ฐิติเมธี / พระมนตร์ธัช อธิปญฺโญ

 

เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวียนเทียนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

 

 

สถานที่เวียนเทียน นนทบุรี 2562 , เวียนเทียน วัดไหน ในนนทบุรี 2562,เวียนเทียน วัน มาฆบูชา กี่ โมง ,วัน มาฆบูชา เวียนเทียน ไหน ดี,เวียนเทียนวัดไหนดี นนทบุรี,เวียนเทียนที่ไหนดี นนทบุรี 2562 ,เวียนเทียน วิสาขบูชา ,เวียนเทียน วัด ไหน ใน นนทบุรี 2562

 

 

ที่มา เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี


  •  
  •  
  •  
  •  
  •