จังหวัดนครสวรรค์

 จังหวัด นครสวรรค์
นครสวรรค์
มีพื้นที่ 9,597.7 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว และกิ่งอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน สภาพพื้นที่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด และแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็นด้านตะวันออกและตะวันตก
สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่า ทึบในเขตอำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน และกิ่งอำเภอชุมตาบง พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของ จังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอำเภอแม่วงก์ ส่วนบนของอำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะตอนกลางของ จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ, อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอชุมแสง, อำเภอท่าตะโก, อำเภอโกรกพระและอำเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก (เขตอำเภอลาดยาว, อำเภอแม่วงก์, กิ่งอำเภอแม่เปินและกิ่งอำเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้าและอำเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่นยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดนครสวรรค์

วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่บนเขาในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง ศาลาพุทธานุภาพ วิหารหลวงพ่อโต และพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งนับว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอกิ่งแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
อุทยาน แห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ที่อยู่ในเขต จ. นครสวรรค์ได้แก่ น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่กระสา และน้ำตกแม่กี

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
พุทธศาสนสถาน หลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์ ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล

ป่าไพศาลี อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
มี จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล มีจุดพักแรมบนยอดสอยดาวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย

แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
แหล่ง โบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท สำรวจขุดค้นโดยกรมศิลปากร พบภาชนะเครื่องใช้ทั้งแบบโลหะและแบบดินเผาของคนโบราณ ซึ่งเป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

บ้านมอญ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร บ้านมอญตั้งชื่อหมู่บ้านตามความเป็นมาในอดีตมีชาวบ้านมอญ 4 ครอบครัว ได้อพยพมาจากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดเขาดินใต้ หรือวัดพระหน่อธรรินทรใกล้วารินคงคาราม อำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
เป็น สถานที่แห่งหนึ่ง ในเส้นทางตามรอยเสด้จประพาสต้นในสมัย ร.5 และได้ทรงสนทนาธรรมกับ หลวงพ่อเฮง และทรงเลือมใสในศิลา-จารวัตรของหลวงพ่ออย่างมาก

ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
” วัดศรีสุวรรณ หรือวัดเขื่อนแดง ” สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์มาก่อนเมื่อ ครั้งที่ร.5 เสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 125 ( พ.ศ. 2449 ) และพระองค์ท่านได้ประทับที่ศาลาหน้าวัดแห่งนี้

วัดเกาะหงษ์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น สถานที่แห่งหนึ่ง ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือของ ” พระพุทธเจ้าหลวง ” ซึ่งได้เสด็จผ่านมาถึง ” วัดบ้านเกาะ ” หรือวัดเกาะหงษ์ ” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ( ร.ศ 125 ) พระองค์นมัสการพระประธานในโบสถ์ และนมัสการ ” หลวงปู่กัน” ซึ่งเป็นสมภารวัดในขณะนั้น และ พระองค์ทรงโปรด ” พระสังกัจจายน์ ” ยืนมือกุมท้อง จึงได้ขอเชิญไป และได้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

วัดพระปรางค์เหลือง อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
” วัดพระปรางค์เหลือง ” เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มากวัดหนึ่ง และเป็นสถานที่หนึ่งในสมัยที่ ร.5 เสด็จประพาสต้น เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปกรได้คำนวณอายุของวัดว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้น ประมาณปีพุทธศักราช 2305 ซึ่งเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และในอดีตที่ผ่านมาวัดมีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

ทุ่งหินเทิน อำเภอ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอแม่วงก์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาวไปตามถนนลาดยางบ้านห้วยน้ำหอม ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา

วัดจันเสน อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสน สมัยทวารวดี มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ปัจจุบันมีพระธาตุเจดีย์ที่สร้างอย่างสวยงามใหญ่โตและมีพิพิธภัณฑ์จันเสนอ ยู่ภายใน

เขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร

บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เหมาะแก่การดูนกในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
วัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอ จ.นครสวรรค์
(วัด เขา) อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์และค่ายจิรประวัติ ตำนานกล่าวว่า เมื่อกองทัพพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่ 2 ได้แล้ว จึงร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่านับถือพุทธศาสนาเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองและพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์เทวดาสร้าง

สระทะเล อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่หลังโรงพยาบาลตาคลี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 94 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ มีสระน้ำตามธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอตาคลี

เขาพระเจดีย์ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
(เขา กากซาก) ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ถนนราดยางห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) มีลักษณะเป็นเนินเขา ประกอบด้วยหินที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เป็นเหลี่ยม ขรุขระ เป็นโพรง ไม่ราบเรียบเหมือนเขาอื่นๆ ไม่มีดินปนอยู่เลย ลักษณะของหินคล้ายกระดูกสัตว์ที่ตายหักทับถมกันมาเป็นเวลานาน มีถ้ำไม่ลึกมากอยู่ 1 ถ้ำ มีความงดงามพอประมาณเข้ากับลักษณะของหิน ที่ตีนเขามีวัดเขาพระเจดีย์

เขาถ้ำบุนนาค อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ถนนเป็นลูกรังห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขา ปากถ้ำสูงจากเชิงเขาประมาณ 25 – 30 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทจำลอง มีปล่องให้แสงสว่างจากยอดเขาลงมา บรรยากาศในถ้ำไม่อับชื้นแต่เย็นสบายเพราะลมที่ลงมาตามปล่องภูเขาแล้วออกทาง ปากถ้ำ ที่เชิงเขาด้านปากถ้ำมีวัดถ้ำบุนนาค ที่กว้างขวางร่มเย็น

วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่ หมู่ 4 บ้านปากคลอง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ภายในวัดมีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน

ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
สถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ สัมผัสกับนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด ตื่นเต้นกับการเก็บไข่นกกระจอกเทศ และเฮฮากับการขี่นกกระจอกเทศแข่งกัน

ตลาดน้ำวัดบางประมุง อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง ด้านหลังวัดบางประมุง เป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของภาคเหนือ มีผลิตผลทางการเกษตร ขนม และอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ จำหน่ายในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ 7.00 น.ถึงยามบ่าย เหมาะแก่การมานั่งรับประทานอาหาร และเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา ซึ่งมีอยู่มากมายในคลองแห่งนี้ มีบริการนวดแผนโบราณ ล่องเรือชมทัศนียภาพริมคลอง

เขื่อนวังรอ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ตามถนนสายโกรกพระ – ทัพทัน ทางแยกเข้าเขื่อนวังรอระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังที่สภาพไม่ดีนัก เขื่อนเก็บน้ำวังรอมีทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยให้การเกษตรของเกษตรกรในอำเภอโกรกพระและอำเภอเมืองอุทัยธานี ตัวเขื่อนเป็นคอนกรีต สันเขื่อนเป็นคันดิน

เขาถ้ำพระ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร ตามถนนสายโกรกพระ – ทัพทัน ทางแยกไปเขาถ้ำพระระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ 100 ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ

ถ้ำบ่อยา อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น ถ้ำอยู่บนเขาที่หมู่บ้านหินก้อน ตำบลหนองกรวด อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์ – ลาดยาว ทางแยกเข้าวัดถ้ำบ่อยา (วัดศรีอุทุมพร) ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไปมา

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ในบริเวณวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุขที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมของจังหวัด ภายในเป็นห้องนิทรรศการ แสดงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาด 110 ที่นั่งจัดแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
(วัด ถือน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ ออกห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ไปตามถนนพหลโยธิน (นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ) เข้าไปทางค่ายจิรประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับข้าราชการกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยมีใบหอก ใบพาย มีดดาบสมัยโบราณ พระพุทธรูปทองคำปางปฐมเทศนาและพระพุทธรูปเนื้อเงินบรรจุอยู่ภายใน

วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เขา กบ) เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.50 เมตร มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันได จำนวน 437 ขั้น และอีกด้านหนึ่งมีถนนราดยางขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีโบราณวัตถุ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง

วัดเกรียงไกรกลาง อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ เจดีย์เก่าและมณฑปพระพุทธบาท บริเวณวัดมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าของวัดมีเอกชนจัดทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้อยู่ด้วย
กิจกรรมท่องเที่ยว

ล่องแก่งแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้ง หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และอ.คลองลาน จ. กำแพงเพชร
เส้นทางเข้าถึง ใช้เส้นทาง 1072 (ลาดยาว-แม่วงก์) ระยะทาง 40 กม.
ข้อมูลจำเพาะ เริ่มล่องที่หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ใช้เวลาในการล่อง 2-3 ชั่วโมง / แก่งระดับ 2-3
อัตราค่าบริการประมาณ ราคา 2,000-3,000 บาท/ ลำ ( 6-8 คน) สามารถล่องได้ทั้งเรือคายัก และเรือยาง
ฤดูกาลท่องเที่ยว กันยายยน-ธันวาคม
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงและกิจกรรมเสริม น้ำตกคลองลาน ( Unseen Thailand ) ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาคลองลาน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ แคมปิ้ง จักรยานเสือภูเขา
ผู้ให้บริการท่องเที่ยว บ. ฟูจิ ทัวร์ (ประเทศไทย ) จำกัด โทร 0 2158 0240, 0 2918 6067-8
การเดินทาง

รถยนต์? จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร

รถไฟ? มีขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ – สถานีนครสวรรค์ ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง? บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร โทร. 0 2936 2852-66 สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5622 2169 หรือ www.transport.co.th

จังหวัดนครสวรรค์, ภาคเหนือ
- 2009-08-25 5:03:48 โพสต์โดย : travel คนดู 10,286 คน

ท่องเที่ยว อัพเดท

  • ป้ายกำกับ

    ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ญี่ปุ่น ทะเล ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวอัพเดต ท่องเที่ยวไทย น้ำตก พากิน พาชิม ภัตตาคาร ร้านอร่อย ร้านอาหาร ร้านเด็ด สงกรานต์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สวนอาหาร ห้องอาหาร อุทยานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยว เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวหน้าหนาว เที่ยวเกาหลี เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวไทย แนะนำร้านอาหาร แนะนำร้านเด็ด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน