พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา4
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี (คลองเมือง) ด้านเหนือ ใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ด้านเหนือของเมืองติดกับแม่น้ำลพบุรี โดยติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ และใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร เป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ครั้งสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ในบริเวณเดิมที่ปัจจุบันคือวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และพระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ภายหลังปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร และพระที่นั่งตรีมุขในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2
ต่อมารัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการขยายวังให้ใหญ่กว่าเดิม โดยโปรดฯให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 1991 และได้อุทิศที่ดินส่วนที่เป็นพระราชวังเดิมเป็นเขตพุทธาวาส สร้างเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ

สิ่งดึงดูดใจ
พระราชวังหลวงมีสิ่งที่ดึงดูดใจสำคัญคือ พระมหาปราสาทขนาดใหญ่และพระที่นั่ง ที่สำคัญดังนี้
พระมหาปราสาท ขนาดใหญ่ ๓ องค์

๑. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เดิมเรียกว่า พระที่นั่งมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างสมัยใดไม่ปรากฎ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและรับรองราชทูต ในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระที่นั่งต้องอสุนีบาตเกิดเพลิงไหม้ จึงโปรดให้สร้างขึ้นใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท

๒. พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระที่นั่งที่มีมุขเด็จ หลังคา ๕ ชั้นยอด ปิดทองสวยงามมาก พระที่นั่งองค์นี้มิได้ใช้รับรองคณะทูตหรือพระราชพิธี คงใช้ตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญ

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์

๓. พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นทางด้านเหนือ ริมแม่น้ำลพบุรี เรียกว่า พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รื้อสร้างใหม่ให้ชื่อว่า พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งพระองค์นี้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้เป็นที่รับแขกเมือง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือและสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ นอกจากนั้นจะใช้เพื่อการประทับทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พระที่นั่งขนาดรอง
๑. พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๕ ในสมัยพระเจ้าปราสาททองตั้งอยู่บนกำแพงพระนครด้านตะวันออก เพื่อทอดพระเนตรการฝึกทหารและขบวนแห่ทางสถลมารค

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระที่นั่งตรีมุข

๒. พระที่นั่งตรีมุข สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเป็นพลับพลาตรีมุขขึ้นบนฐานเดิม เพื่อใช้ประทับคราวเสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ และใช้เป็นที่ประกอบพิธีบวงสรวงอดีตมหาราชตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
๓. พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ สมเด็จพระเพทราชาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ เป็นที่ประทับชั่วคราว โปรดให้ขุดสระน้ำรอบพระที่นั่งริมสระ มีแท่นยาวเรียกกันว่า พระที่นั่งโปรยข้าวตอกสำหรับเลี้ยงปลา
๔. พระที่นั่งทรงปืน เป็นที่ประทับฝึกอาวุธในสมัยพระเพทราชาใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางด้วย
เขตพระราชฐานบริเวณพระราชวังแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
เขตพระราชฐานชั้นนอก เป็นที่ตั้งของส่วนข้าราชบริพารและส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ ศาลาลูกขุน ศาลหลวง เป็นต้น
เขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของคลังสมบัติ โรงช้างและม้า เป็นต้น
เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบด้วย พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ พระทีนั่งตรีมุข โรงเครื่องต้น และที่อยู่ของฝ่ายใน เป็นต้น ภายหลังพระราชวังได้เสียหายและรกร้างไปจากศึกสงคราม เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 พระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ที่ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สิ่งอำนวยความสะดวก
เส้นทางเข้า-ออก พระราชวังโบราณ สะดวก มีลานจอดรถและร้านค้าต่างๆ รวมไปถึงของที่ระลึก

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังหลวง
สามารถจะเดินทางด้วยรถยนต์ รถสามล้อเครื่อง และรถโดยสารประจำทางสาย ๕, ๖ซึ่งจะผ่านหน้าพระราชวัง


  •  
  •  
  •  
  •  
  •