กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน – การจดทะเบียนสมรส

กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน – การจดทะเบียนสมรส

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การแต่งงานจะสมบูรณ์แบบ เมื่อบ่าวสาวจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส เพราะความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ได้ผูกพันกันไว้ด้วยความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากหมายถึงสิทธิโดยชอบที่จะมีต่อกันและกันในทางกฎหมาย ซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งคู่ต้องมีการ “จดทะเบียนสมรส” กันแล้วเท่านั้น ?

?

จดทะเบียนสมรส

จดทะเบียนสมรส

?


ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายจึงต้องมีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ ส่วนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ใครที่สามารถดำเนินการได้ และสามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ที่ไหนบ้างนั้น WMM ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้แล้ว ดังต่อไปนี้ค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วยกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาล ให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตนเอง

2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่กรณี

* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

* สมรสกับคู่สมรสเดิม

* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

 • – บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • – สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
 • – หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 • – สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

 • – การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
 • – คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
 • – คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมในการจดทะเบียนสมรสด้วย
 • – คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปล กต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม

1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่งนายทะเบียน

3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท


การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน

1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ-ส่งด้วย

2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน


แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.ecitizen.go.th

?

 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
แต่งงาน
- 19-10-2009 7:54:23 โพสต์โดย : ido 622
 • หมวดหมู่