กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน – สินส่วนตัวและสินสมรส

ในปัจจุบัน ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยามีอยู่ 2 ชนิดด้วยคือ สินส่วนตัว และสินสมรส

?

สินสมรส

สินสมรส

?

1. สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ คือ

– ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

– ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องประดับตามฐานะที่เป็นอยู่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพของคู่ฝ่ายสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

– ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างที่สมรสกัน โดยได้มาด้วยการรับมรดกหรือโดยการให้ด้วยเสน่หา

– ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น

– กรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัวดังกล่าว หากได้นำสินส่วนตัวนั้นไปแลกเปลี่ยนได้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น หรือนำสินส่วนตัวไปซื้อทรัพย์สินอย่างอื่น หรือขายสินส่วนตัวได้เป็นเงิน หรือกรณีที่สินส่วนตัวได้ถูกทำลายไปทั้งหมด หรือบางส่วน

แต่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินอื่นมาทดแทนในกรณีดังกล่าว สินส่วนตัวที่ได้แลกเปลี่ยนหรือซื้อเป็นทรัพย์สินอื่น หรือขายได้เป็นเงินรวมทั้งเงินทดแทนหรือทรัพย์สินอื่นที่ได ้มาทดแทนนั้นย่อมเป็นสินส่วนตัวด้วย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1472)

?

2. สินสมรสได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ คือ

– ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส

– ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรส โดยได้มาโดยทางพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ได้ระบุไว้ว่าเป็นสินสมรส

– ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล กำไรอันเกิดจากสินส่วนตัว หรือผลไม้จากต้นไม้ หรือลูกของสัตว์ ซึ่งเป็นสินส่วนตัว

สามีภรรยาสามารถแยกกันจัดการสินสมรสได้ 4 กรณี ดังนี้คือ

1. เมื่อคู่สมรสตกลงแยกกันจัดการสินสมรสโดยการทำสัญญาก่อนสมรสไว้ก่อน

2. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนไร้ความสามารถ อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้ศาลแยกสินสมรสได้

3. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีผลให้สินสมรสแยกกันตามกฎหมาย

4. เมื่อมีการร้องขอต่อศาลให้แยกสินสมรสเพราะสาเหตุ เช่น อีกฝ่ายทำความเสียหายแก่สินสมรส ไม่อุปการะ เลี้ยงดู เป็นหนี้สินมากมาย หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสโดยไม่มีเหตุอันควร และเมื่อมีการแยกสินสมรส ออกจากกันแล้ว สินสมรสส่วนที่แยกออกมา จะถือเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย รวมถึงทรัพย์สิน เช่น มรดกดอกผลที่ได้มาหลังการแยกสินสมรสด้วย

การจัดการเรื่องหนี้สินของสามีภรรยา

เมื่อสามีภรรยาไปเป็นหนี้บุคคลภายนอก หากหนี้นั้นมีมาก่อนสมรสถือเป็นหนี้ส่วนตัว ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบใช้ต่อเจ้าหนี้เป็นการส่วนตัวโดยใช้สินส่วนตัวมาก่อน ถ้าไม่พอจึงใช้จากสินสมรสที่เป็นส่วนของตนได้คือ ครึ่งหนึ่งของสินสมรส ในกรณีที่เกิดหนี้ระหว่างสมรสหนี้นั้นอาจเป็นหนี้ส่วนตัวค้างคามาหรือเป็น หนี้ร่วม สามีภรรยาต้องร่วมกันชดใช้เจ้าหนี้โดยใช้เงินทั้งจากสินสมรสและสินส่วนตัวได้หนี้ที่เกิดระหว่างสมรส และถือเป็นหนี้ร่วมได้แก่ หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูรักษาพยาบาลคนในครอบครัว และให้การศึกษาบุตร หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส หนี้ที่เกิดจารการงานที่สามีภรรยาทำร่วมกัน และหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้ เกิดเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายยินยอมและรับรู้ด้วย 4 กรณีนี้สามีภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน

?

?

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แต่งงาน
- 19-10-2009 8:13:05 โพสต์โดย : ido 417
  • หมวดหมู่