การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

– จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วยกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาล ให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

– ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

– ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

– ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

– ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

– หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่กรณี

* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

*?สมรสกับคู่สมรสเดิม

* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

– บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

– สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

– หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

-?การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

-?คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

-?คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปล กต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม?การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่งนายทะเบียน

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แต่งงาน
- 21-08-2009 3:52:38 โพสต์โดย : ido 128
  • หมวดหมู่